Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING THE FREELANCE QOMMUNITY 
Op de website van The Freelance Qommunity is onderhavige Privacyverklaring van toepassing. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en transparantie daaromtrent. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke, gegevens die verband houden met u of die u identificeren (hierna “persoonsgegevens”), verzamelen, delen, gebruiken en/of anderszins verwerken, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden.

Identiteit en contact
The Freelance Qommunity VOF
Team Qommunity
1064 ME – Amsterdam
+316 46633727
team@qommunity.net

Persoonsgegevens die wij verwerken
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij (onder meer) de volgende persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken:
●  NAW-gegevens, al dan niet zakelijke adresgegevens,
●  Geslacht
●  Geboortedatum
●  Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres
●  (zakelijke) Financiële informatie, zoals een bank / creditcard rekeningnummer
●  IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt en/of de pagina’s die u bekijkt
●  Eventuele overige persoonsgegevens die wij van of over u ontvangen

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u een ticket voor een event aanschaft of een membership afneemt.

Doeleinden voor verwerking
Teneinde afgenomen producten aan u te kunnen leveren, met u in contact te treden en op uw verzoeken te kunnen reageren verwerken wij persoonsgegevens.
Wanneer u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan wel producten of diensten bij ons heeft afgenomen, houden wij u incidenteel op de hoogte van nieuwe producten of dienstverlening van ons. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor dergelijke nieuwsbrieven via een link in de desbetreffende e-mail.

Beveiliging en bewaring van de persoonsgegevens
The Freelance Qommunity gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw gegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. U heeft te allen tijde het recht om ons te verzoeken om eerdere verwijdering van de gegevens. Uw persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd, tenzij deze gegevens (deels) langer bewaard mogen of moeten worden op grond van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Indien u zichzelf heeft uitgeschreven voor onze nieuwsbrief, dan verwijderen wij uw persoonsgegevens zo snel mogelijk.

Persoonsgegevens die wij delen met derden
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, behoudens in de volgende gevallen:

  1. Bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van onze dienstverlening (‘verwerkers’). Wij hebben in verwerkersovereenkomsten afspraken gemaakt met de verwerkers over zorgvuldig gebruik en passende beveiliging van uw persoonsgegevens
  2. Instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke bepaling bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken.

Om de inhoud en het gebruik van onze website te optimaliseren en te verbeteren, hebben we inzage in het surfgedrag van websitebezoekers. Dat doen wij met behulp van Google Analytics. Deze functionaliteit is privacy-vriendelijk ingesteld, waarbij wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten, het IP-adres wordt geanonimiseerd en geen gegevens worden gedeeld met Google. Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht de doorgifte van persoonsgegevens aan partijen of landen buiten de EER noodzakelijk zijn, dan zullen wij daarvoor de wettelijke vereisten in acht nemen.

Uw rechten
Wij vinden het belangrijk dat de persoonsgegevens die wij verwerken juist zijn. Ten aanzien van de persoonsgegevens waarvoor The Freelance Qommunity verwerkingsverantwoordelijke is, heeft u te allen tijde recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Als uw persoonsgegevens onjuistheden bevatten, onvolledig zijn of anderszins in strijd zijn met de wet, heeft u het recht om The Freelance Qommunity te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u om een beperking van de gegevensverwerking, dan wel om gegevensoverdracht verzoeken.
U kunt uw verzoeken per e-mail aan ons richten via bovenstaande contactgegevens. Wij informeren u binnen de wettelijke termijn hierover.

Contact – vragen of klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens door ons, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via team@qommunity.net of The Freelance Qommunity t.a.v. Team Qommunity, Noordzijde 249 te Amsterdam. Volledigheidshalve wijzen wij u er tevens op dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder met betrekking tot gegevensbescherming is de “Autoriteit Persoonsgegevens”.


Toepasselijk recht en wijzigingen

Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.
Amsterdam, januari,  ©2020, Penrose.